English and Chinese names

The names of the dots are often meaningful. Therefore, they should be put together again in lists (per meridian).
On this occasion, we will also introduce you to the Chinese and English names.

Kidney-Meridian English and Chinese names

EnglishSmallChinese
gushing springK1yongquan
burning valleyK2rangu, longquan
great creek / bigger streamK3taixi
big gobletK4dazhong
springK5shuiquan
shining seaK6zhaohai
returning column / currentK7fuliu
crossing lettersK8jiaoxin
house guestK9zhubin
yin’s valleyK10yingu
horizontal boneK11henggu
great clarityK12dahe, yinguan
qi’s orificeK13qixue
four fullK14siman
middle flowK15zhongzhu
vital’s hollowK16huangshu
trade’s bendK17shangqu
stone hingeK18shiguan
yin’s metropolisK19yindu
connecting valley on the abdomenK20tonggu, futonggu
secluded door / pylorusK21youmen
stepping corridorK22bulang
spirit’s seaK23shenfeng
N24K24lingxu, lingqiang
spirit’s storageK25shencang
amid eleganceK26yuzhong
hollow residenceK27shufu